Процеси життєдiяльностi рослин

Транспiрацiя

Визначення
Транспiрацiя — процес випаровування води рослинами.

Рослини поглинають та випаровують надзвичайно велику кiлькiсть води. Чому?

Значення транспiрацiї

  • Створення тиску, необхiдного для транспорту речовин;
  • Запобiгання перегрiванню листкiв;
  • Розвантаження провiдних тканин вiд надлишку води.

Порiвняльна характеристика дихання та фотосинтезу:

Характеристика Фотосинтез Дихання
Органiчнi речовини Синтезуються Розщеплюються
Кисень Видiляється Поглинається
Вуглекислий газ Поглинається Видiляється
Результат процесу Накопичення енергiї Видiлення енергiї
Локалiзацiя Клiтини з хлоропластами Будь-якi клiтини з мiтохондрiями
Умови Вiдбувається на свiтлi Вiдбувається на свiтлi i в темрявi

Саморегуляцiя

Визначення
Фiтогормони — це хiмiчнi речовини, якi виробляються рослиною та регулюють її рiст i взаємоузгоджене регулювання процесiв жит- тєдiяльностi.


Основнi фiтогормони:

  • Ауксини – стимуляцiя зав’язування плодiв;
  • Цитокiнiни – подовжують перiод зберiгання квiтiв, що були зрiзанi, затримують старiння рiзноманiтних зелених овочiв;
  • Гiберелiни – стимуляцiя проростання насiння, пилку, регулюють цвiтiння;
  • Етилен – стимуляцiя достигання цитрусових, томатiв, цвiтiння ананасiв;
  • Абсцизова кислота – стимулює одночасне достигання плодiв.

В органiзмах рослин також наявнi алкалоїди – отруйнi речовини, якi захищають рослини вiд поїдання тваринами.


Взаємоузгоджене функціонування органів рослини можливе завдяки:

тропізмам нервовій системі фітогормонам чинникам навколишнього середовища У рослин відсутня нервова система, тропізм – це різновид рухів, а чинники навколишнього середовища не впливають на взаємоузгоджене функціонування органів рослини.

Процеси квiтiння в рослин регулюють

ауксини алкалоїди цитокiнiни гiберелiни Ауксини – стимуляцiя зав’язування плодiв;
цитокiнiни – подовження перiоду зберiгання квiтiв, що були зрiзанi, затримання старiння рiзноманiтних зелених овочiв;
алкалоїди – отруйнi речовини, якi утворюються в деяких рослин.

Регуляцiю ростових функцiй у багатоклiтинних рослин здiйснюють

фiтонциди фiтогормони алкалоїди вiтамiни До функцiй фiтогормонiв належать регуляцiя процесiв життєдiяльностi рослин, зокрема й росту.