Пагiн: брунька

Визначення Брунька – це зачаток пагона або пагiн iз вкороченими мiжвузлями.

За будовою бруньки подiляють на три види:

 • Репродуктивнi (або генеративнi). З цiєї бруньки розвивається суцвiття або поодинока квiтка.

 • Вегетативнi. З цiєї бруньки розвивається звичайний пагiн iз бруньками та листками.

 • Вегетативно-генеративнi (або вегетативно-репродуктивнi). З цiєї бруньки розвивається пагiн iз бруньками, листками та квiтками.

У будь-якiй бруньцi наявний конус наростання, в якому розташована твірна тканина, що зумовлює верхівковий (апікальний) ріст пагона. Брунька захищена покривними лусками. Пiд покривними лусками знаходяться зачатковi листочки. У генеративнiй бруньцi також наявне зачаткове суцвiття.

До функцiй бруньки вiдносять:

 1. Галуження пагона;

 2. Рiст пагона;

 3. Розмноження рослин;

Бруньки також класифiкують за розташуванням та за активнiстю. За розташуванням розрiзняють такi бруньки:

 • Верхiвковi: розташовані на верхівці пагона та зумовлюють його апікальний ріст;

 • Бічні

  • Пазушні: знаходяться у пазухах листків;

  • Додаткові: розвиваються на будь-яких інших вегетативних органах;

За **активнiстю** розрiзняють такi бруньки:

 • Активнi: починають функцiонувати одразу пiсля закiнчення зими;

 • Сплячi: залишаються в стані спокою після зими. Їх розвиток зазвичай зумовлений якоюсь подією, наприклад, відмиранням верхівкової бруньки.

Розвиток пагона з бруньки

Пiсля пiдвищення температури навеснi, покривнi луски бруньки поступово розсуваються. З’являються першi маленькi листочки, а стебло починає видовжуватися, мiжвузля досягають нормальної довжини.

Пiсля цього верхiвкова брунька зазвичай вiдмирає, внаслiдок пошкодження, вiдмерзання, вiдсихання тощо. Верхiвкова брунька не вiдновиться i в тому випадку, якщо з неї розiв’ється квiтка або суцвiття.

З вегетативної бруньки утворюється:суцвіттяпоодинока квіткапагін з квіткамипагін із листками та бруньками З генеративної бруньки розвивається суцвіття або поодинока квітка. З вегетативної бруньки розвивається пагін із листочками та бруньками, а з вегетативно-репродуктивної – пагін із квітками.

Last updated