Процеси життєдiяльностi рослин

Транспiрацiя

Визначення Транспiрацiя — процес випаровування води рослинами.
Рослини поглинають та випаровують надзвичайно велику кiлькiсть води. Чому?
Значення транспiрацiї
  • Створення тиску, необхiдного для транспорту речовин;
  • Запобiгання перегрiванню листкiв;
  • Розвантаження провiдних тканин вiд надлишку води.
Порiвняльна характеристика дихання та фотосинтезу:
Характеристика
Фотосинтез
Дихання
Органiчнi речовини
Синтезуються
Розщеплюються
Кисень
Видiляється
Поглинається
Вуглекислий газ
Поглинається
Видiляється
Результат процесу
Накопичення енергiї
Видiлення енергiї
Локалiзацiя
Клiтини з хлоропластами
Будь-якi клiтини з мiтохондрiями
Умови
Вiдбувається на свiтлi
Вiдбувається на свiтлi i в темрявi

Саморегуляцiя

Визначення Фiтогормони — це хiмiчнi речовини, якi виробляються рослиною та регулюють її рiст i взаємоузгоджене регулювання процесiв жит- тєдiяльностi.
Основнi фiтогормони:
  • Ауксини – стимуляцiя зав’язування плодiв;
  • Цитокiнiни – подовжують перiод зберiгання квiтiв, що були зрiзанi, затримують старiння рiзноманiтних зелених овочiв;
  • Гiберелiни – стимуляцiя проростання насiння, пилку, регулюють цвiтiння;
  • Етилен – стимуляцiя достигання цитрусових, томатiв, цвiтiння ананасiв;
  • Абсцизова кислота – стимулює одночасне достигання плодiв.
В органiзмах рослин також наявнi алкалоїди – отруйнi речовини, якi захищають рослини вiд поїдання тваринами.
Взаємоузгоджене функціонування органів рослини можливе завдяки:тропізмамнервовій системіфітогормонамчинникам навколишнього середовища У рослин відсутня нервова система, тропізм – це різновид рухів, а чинники навколишнього середовища не впливають на взаємоузгоджене функціонування органів рослини.
Процеси квiтiння в рослин регулюютьауксиниалкалоїдицитокiнiнигiберелiни Ауксини – стимуляцiя зав’язування плодiв; цитокiнiни – подовження перiоду зберiгання квiтiв, що були зрiзанi, затримання старiння рiзноманiтних зелених овочiв; алкалоїди – отруйнi речовини, якi утворюються в деяких рослин.
Регуляцiю ростових функцiй у багатоклiтинних рослин здiйснюютьфiтонцидифiтогормониалкалоїдивiтамiни До функцiй фiтогормонiв належать регуляцiя процесiв життєдiяльностi рослин, зокрема й росту.