Процеси життєдiяльностi рослин

Транспiрацiя

Визначення Транспiрацiя — процес випаровування води рослинами.

Рослини поглинають та випаровують надзвичайно велику кiлькiсть води. Чому?

Значення транспiрацiї

  • Створення тиску, необхiдного для транспорту речовин;

  • Запобiгання перегрiванню листкiв;

  • Розвантаження провiдних тканин вiд надлишку води.

Порiвняльна характеристика дихання та фотосинтезу:

Характеристика

Фотосинтез

Дихання

Органiчнi речовини

Синтезуються

Розщеплюються

Кисень

Видiляється

Поглинається

Вуглекислий газ

Поглинається

Видiляється

Результат процесу

Накопичення енергiї

Видiлення енергiї

Локалiзацiя

Клiтини з хлоропластами

Будь-якi клiтини з мiтохондрiями

Умови

Вiдбувається на свiтлi

Вiдбувається на свiтлi i в темрявi

Саморегуляцiя

Визначення Фiтогормони — це хiмiчнi речовини, якi виробляються рослиною та регулюють її рiст i взаємоузгоджене регулювання процесiв жит- тєдiяльностi.

Основнi фiтогормони:

  • Ауксини – стимуляцiя зав’язування плодiв;

  • Цитокiнiни – подовжують перiод зберiгання квiтiв, що були зрiзанi, затримують старiння рiзноманiтних зелених овочiв;

  • Гiберелiни – стимуляцiя проростання насiння, пилку, регулюють цвiтiння;

  • Етилен – стимуляцiя достигання цитрусових, томатiв, цвiтiння ананасiв;

  • Абсцизова кислота – стимулює одночасне достигання плодiв.

В органiзмах рослин також наявнi алкалоїди – отруйнi речовини, якi захищають рослини вiд поїдання тваринами.

Взаємоузгоджене функціонування органів рослини можливе завдяки:тропізмамнервовій системіфітогормонамчинникам навколишнього середовища У рослин відсутня нервова система, тропізм – це різновид рухів, а чинники навколишнього середовища не впливають на взаємоузгоджене функціонування органів рослини.

Процеси квiтiння в рослин регулюютьауксиниалкалоїдицитокiнiнигiберелiни Ауксини – стимуляцiя зав’язування плодiв; цитокiнiни – подовження перiоду зберiгання квiтiв, що були зрiзанi, затримання старiння рiзноманiтних зелених овочiв; алкалоїди – отруйнi речовини, якi утворюються в деяких рослин.

Регуляцiю ростових функцiй у багатоклiтинних рослин здiйснюютьфiтонцидифiтогормониалкалоїдивiтамiни До функцiй фiтогормонiв належать регуляцiя процесiв життєдiяльностi рослин, зокрема й росту.

Last updated