Внутрiшня будова листка

№1 Зверху та знизу листок вкритий тонким шаром безбарвної покривної тканини – шкiрки (або епiдерми) Зазвичай на шкiрцi наявний шар кутикули, утвореної з кутину (жироподiбної речовини), яка захищає листок вiд коливань температури, проникнення шкiдникiв або збудникiв iнфекцiй. В епiдермi наявнi продихи – це структури, якi побудованi з двох бобоподiбних клiтин, що мiстять багато хлоропластiв i можуть змiнювати свою форму. Змiнюючи форму, клiтини розширюють або звужують продихову щiлину. Продихи забезпечують процеси газообмiну та транспiрацiї.

№2 Пiд епiдермою розташований мезофiл, тобто м’якуш листка. Вiн утворений основною тканиною – паренхiмою. Зверху основна тканина стовпчаста. ЇЇ клiтини щiльно прилягають одна до одної. Вони багатi на хлоропласти, а отже, в них активно вiдбувається фотосинтез. Знизу паренхiма губчаста. Мiж клiтинами цiєї тканини наявнi великi мiжклiтинники. Тут також вiдбувається фотосинтез, але не так iнтенсивно, як у стовпчастiй паренхiмi. №3 У листку наявна жилка. Волокна знаходяться внизу жилки та виконують опорну функцiю. Над ними знаходяться ситоподiбнi трубки, а над ситоподiбними трубками – судини.

На рисунку зображено поперечний розрiз листка. Яка функцiя структури, позначеної буквою Х?газообмiнтранспiрацiятранспорт речовинфотосинтез На малюнку позначено компонент жилки – судини, якi виконують транспортну функцiю.

Last updated