Внутрiшня будова кореня у всиснiй зонi

Зовнi розташований шар клiтин покривної тканини(епiблеми), який дає початок одноклiтинним виростам – кореневим волоскам. Шар епiблеми позначений пiд №1. Через кореневi волоски мiнеральнi речовини та вода надходять до первинної кори, побудованої з основної тканини, а потiм потрапляють до центрального цилiндру. Первинна кора (№2) здiйснює ряд функцiй, зокрема захисну, запасаючу, синтезу речовин та газообмiну.

Вона складається iз трьох послiдовно розмiщених шарiв: екзодерми, мезодерми та ендодерми. Екзодерма розташовується безпосередньо пiд епiблемою та зазвичай побудована з окорковiлих клiтин. Мезодерма розташована глибше та вiдрiзняється вiд iнших шарiв великими мiжклiтинниками. Основнi функцiї мезодерми – газообмiн, запасання та синтез органiчних речовин. Ендодерма – це один ряд клiтин, що оточує центральний цилiндр (стелу). Зовнiшнiй шар центрального цилiндру – перицикл (№3) – дає початок бiчним кореням. Всерединi центрального цилiндру (№5) знаходяться транспортна та механiчна тканини. Транспортна тканина представлена судинами (№4), з яких формується ксилема, та ситоподiбними трубками (№6), з яких формується флоема. По судинах вгору транспортуються неорганiчнi речовини, тобто вода та мiнеральнi сполуки, а по ситоподiбних трубках вниз транспортуються органiчнi речовини, що утворюються в результатi фотосинтезу.

Встановіть відповідність між номером структури на малюнку та її функцією. Функція структури №1транспорт води з мінеральними речовинами вгорувсмоктування води з мінеральними речовинамитранспорт органічних речовин внизутворення бічних коренів

Функція структури №3транспорт води з мінеральними речовинами вгорувсмоктування води з мінеральними речовинамитранспорт органічних речовин внизутворення бічних коренів

Функція структури №4транспорт води з мінеральними речовинами вгорувсмоктування води з мінеральними речовинамитранспорт органічних речовин внизутворення бічних коренів

Функція структури №6транспорт води з мінеральними речовинами вгорувсмоктування води з мінеральними речовинамитранспорт органічних речовин внизутворення бічних коренів

Last updated